xs
xsm
sm
md
lg

ศิริราชพยาบาลแถลงจุดยืนการแสดงออกทางการเมือง ขอทุกฝ่ายใช้สันติวิธีแก้ปัญหา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คำแถลงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จุดยืนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อสถานการณ์การแสดงออกทางการเมือง

สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์การแสดงออกทางการเมือง อันอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงจุดยืน โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ขอให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสงบ เป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย

ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมด้วยความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ชุมนุมและผู้เกี่ยวข้องทุกคน และขอให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ดุลพินิจและความเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่ายภายใต้บทบัญญัติของกฏหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน ขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์จะให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร โดยจะยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
20 ตุลาคม 2563