xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผยความเอื้ออาทรของคนไทยลดลงเพราะสังคมที่เปลี่ยนไป

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,236 คน จากทั่วประเทศ (ทางออนไลน์) เรื่อง "ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้" โดยสรุปผลได้ ดังนี้

ทำไมความเอื้ออาทรของคนไทยจึงลดลง

อันดับ 1 ร้อยละ 73.35 ระบุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อันดับ 2 ร้อยละ 56.95 ระบุ การเอาตัวรอด
อันดับ 3 ร้อยละ 53.53 ระบุ การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
อันดับ 4 ร้อยละ 51.91 ระบุ ปัญหาปากท้อง
อันดับ 5 ร้อยละ 51.02 ระบุ ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความเอื้ออาทรใดบ้างที่ควรเร่งสร้างให้กับคนไทย

อันดับ 1 ร้อยละ 74.94 ระบุ ความมีน้ำใจ
อันดับ 2 ร้อยละ 72.58 ระบุ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
อันดับ 3 ร้อยละ 70.71 ระบุ ความสามัคคี
อันดับ 4 ร้อยละ 69.81 ระบุ ความซื่อสัตย์
อันดับ 5 ร้อยละ 68.67 ระบุ ความเสียสละ

วิธีการปลูกฝังความเอื้ออาทรที่เป็นรูปธรรม

อันดับ 1 ร้อยละ 87.91 ระบุ ปลูกฝังในครอบครัว
อันดับ 2 ร้อยละ 78.49 ระบุ ปลูกฝังในสถานศึกษา
อันดับ 3 ร้อยละ 61.20 ระบุ สร้างระเบียบวินัย
อันดับ 4 ร้อยละ 56.74 ระบุ สร้างความเสมอภาคในสังคม
อันดับ 5 ร้อยละ 53.41 ระบุ ปลูกฝังในชุมชน/ที่ทำงาน

ใคร/หน่วยงานใดที่ควรทำหน้าที่ปลูกฝังความเอื้ออาทร

อันดับ 1 ร้อยละ 89.93 ระบุ ครอบครัว
อันดับ 2 ร้อยละ 84.86 ระบุ สถานศึกษา
อันดับ 3 ร้อยละ 59.17 ระบุ รัฐบาล
อันดับ 4 ร้อยละ 56.63 ระบุ ชุมชน/ที่ทำงาน
อันดับ 5 ร้อยละ 50.16 ระบุ สื่อมวลชน

สรุปผลการสำรวจ "ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้" พบว่า สาเหตุที่ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ร้อยละ 73.35 รองลงมา คือ การเอาตัวรอด ร้อยละ 56.95 ความเอื้ออาทรที่ควรเร่งสร้างให้มีเพิ่มขึ้น คือ ความมีน้ำใจ ร้อยละ 74.94 วิธีการปลูกฝังความเอื้ออาทรอย่างเป็นรูปธรรม คือ ปลูกฝังในครอบครัว ร้อยละ 87.91 โดยคนที่ควรทำหน้าที่นี้ คือ ครอบครัว ร้อยละ 89.93 รองลงมา คือ สถานศึกษา ร้อยละ 84.86

ความเอื้ออาทรเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมและวิถีประพฤติปฏิบัติก็เปลี่ยนไปด้วย คนแก่งแย่ง เอาตัวรอดกันมากขึ้น กอปรกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมา ครอบครัวและสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามนี้ รวมถึงสถาบันการเมืองเองที่มีหน้าที่บริหารประเทศก็ย่อมมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น เพื่อให้คนไทยอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ดี เอื้อต่อการมีน้ำใจอารีต่อกัน