xs
xsm
sm
md
lg

มท.สั่งผู้ว่าฯ พื้นที่ติดชายแดนเข้มงวดป้องกันโรคจากผู้ส่งสินค้าเพื่อนบ้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับพื้นที่ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทุกจังหวัดให้ดำเนินการดังนี้

1.เข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ 8/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 7 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณากำหนดพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะขนส่งสินค้าให้ชัดเจน และจำกัดการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

3.ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการผ่านเข้า-ออกของบุคคล สินค้า และยานพาหนะ จำนวนช่องทางละ 1 ราย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สั่งการ และประสานการปฏิบัติในการเข้า-ออกช่องทางให้เป็นไปตามข้อกำหนด คำสั่ง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางเข้า-ออกในระดับพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบหรือพิจารณาดำเนินการ พร้อมรายงานการปฏิบัติมายัง ศบค.มท.ทราบต่อไป