xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดพระเชตุพนฯ พร้อมถวายพระมหาสังวาลนพรัตนฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาครั้งแรกในรัชกาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (10 ต.ค.63) เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา มายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้
แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระมหาสังวาลนพรัตน์ เสด็จขึ้นเกย ด้านฝั่งขวาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถทรงเกี่ยวตะขอพระมหาสังวาลนพรัตน์ที่พระปฤษฎางค์พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พระมหาสังวาลนพรัตน์ เป็นครื่องพุทธบูชที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมคลนพรันราชวราภรณ์ ถวายป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตหสีมารม เนื่องในโอกาส ศุภมงคลสมัยสมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 22 มกราคม 2563

พระมหาสังวาลนพรัตน์องค์นี้ เป็นสร้อยสังวาลทองคำประกอบด้วยรัตนชาติ 9 ชนิด ตามตำรานพรัตน์ รวมจำนวน 36 ดอก ตามแบบพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ มีอักษรพระปรมาภิไธย วปร ในรัชกาลปัจจุบัน สลักที่ข้อต่อดวงรัตนะประจำสังวาลแต่ละดวง พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบ

การถวายพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ในครั้งนี้ นับเป็นการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์เต็มสำรับอย่างเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ ซึ่งประกอบด้วยสายสะพาย ดวงห้อย ดารา และพระมหาสังวาล แด่พระพุทธรูปสำคัญ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย อันนับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9

ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้นเสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) พระราชอุปัธยาจารย์ ซึ่งประดิษฐานหน้าโต๊ะหมู่
พระประธาน ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตรบนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสด็จ ฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน

ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์

สมเด็พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพุทธอังคีรส ปิดทอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ได้จัดสร้างเนื่องในศุภมงคล 150 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยได้ตัดสร้างปูชนียมงคล 13 รายการเพื่อเป็นที่เจริญพุทธานุสติเป็นพระบรมราชานุสรณ์ และเป็นพระอนุสรณ์ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯมาทรงเททองหล่อพระพุทธอังคีรสจำลอง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งเป็นวัดที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ
ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่1 ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แค่พระสงฆ์รูปที่ 2
เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ซึ่งประดิษฐานที่หน้าโต๊ะหมู่พระประธานทรงทอดผ้าไตร 10 ไตรบนพระภูษาโยงที่อาสน์สงฆ์ และเสด็จ ฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต