xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ยะลาออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19 ระบาดระลอกสอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีใจความว่า

ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบางพื้นที่นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ทุกระดับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพระบาดของโรคฯ (ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แออัด) รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกับโรคของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ได้ออกประกาศเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 27 ล้านราย ผู้เสียชีวิตมากกว่า 8 แสนราย โดยในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สะสม 3,447 ราย เสียชีวิต 58 ราย และพบผู้ป่วยรายใหม่ภายในประเทศ จำนวน 1 ราย สำหรับจังหวัดยะลาแม้ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 121 วัน แต่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา และลาว มีการระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV1D-19)ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา จึงกำหนดมาตรการให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. มาตรการส่วนบุคคล ดูแลสุขภาพตนเอง ล้างมือ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เช็กอิน-เช็กเอาต์ ลงทะเบียน เมื่อเข้าใช้บริการในที่สาธารณะ

2. การเฝ้าระวังและตรวจจับที่รวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มแรงานต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันที

3. กรณีกลุ่มคนนอกพื้นที่ ให้ดำเนินการตรวจสอบ คัดกรองตรวจหาเชื้อ และเข้าศูนย์สังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) ทุกราย

4. อสม.ดำเนินการ "เคาะประตูบ้าน ต้านภัยโควิด-19" อย่างต่อเนื่อง

5. ดำเนินการตรวจติดตาม ประเมินสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ให้มีการใช้มาตรการเฝ้าระวังและคัดกรอง รวมทั้งการลงทะเบียนผู้รับบริการอย่างทุกครั้ง

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างตันอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น