xs
xsm
sm
md
lg

ลำปางออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งเข้มสกัดต่างด้าวลอบเข้าเมือง หวั่นนำโควิด-19 เข้าไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (9 ก.ย.) นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง "การเฝ้าระวัง ติดตาม ค้นหา บุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย" ใจความว่า

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่ปรากฏการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกของประเทศไทย และอาจมีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมิได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่ประเทศไทยกำหนด ดังนั้น เพื่อป้องกันการสกัดกั้นไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันจะนำไปสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

จังหวัดลำปางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ส่วนราชการติดตาม ค้นหา แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว และให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง