xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลแนะ"ปลดแอก"รวมพลัง ไม่ให้ต่างชาติแทรกแซง หวังคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "เยาวชนปลดแอก" จำนวน 13,391 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.4 ระบุความเห็นต่อเยาวชนปลดแอก ว่า ควรรวมพลังปลดแอก ไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซง สร้างความปั่นป่วน ทำให้คนในชาติแตกแยก รองลงมา ร้อยละ 90.0 ระบุ ปลดแอกจากการถูกรังแก คุกคามในห้องเรียน ในโรงเรียน ในชุมชน และร้อยละ 80.6 ระบุ ร่วมกันปลดแอก แจ้งหน่วยงานรัฐ เป็นหูเป็นตา ใช้โซเชียล เปิดโปง รักษาความมั่นคงชาติ และความสงบสุขของบ้านเมือง

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.1 ระบุ ความต้องการให้คนไทยทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง รองลงมา ร้อยละ 97.2 ต้องการให้คนไทยทุกคนมีงานทำ มีอนาคตดี มั่นคง ร้อยละ 96.9 ต้องการให้คนไทยสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 96.7 ต้องการให้คนไทยเป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อกัน ใครไม่ดีต้องจัดการให้เห็น และร้อยละ 96.2 ต้องการให้คนไทยมีระเบียบ ยึดหลักคุณธรรม มีวินัย

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 91.4 เห็นด้วยกับความต้องการกฎหมายดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่เข้าเรียน จนถึงมีงานทำ ในขณะที่ร้อยละ 8.6 ไม่เห็นด้วย