xs
xsm
sm
md
lg

'ฟรุตบอร์ด'เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติงบ 3,400 ล.เยียวยาชาวสวนลำไย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุตบอร์ด) เปิดเผยว่า ฟรุตบอร์ดมีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาลำไยตกต่ำจากหลายปัจจัย ได้แก่ พื้นที่ปลูกลำไยในประเทศมากขึ้น จากเดิม 2 ล้านไร่ เป็น 10 ล้านไร่ โดยลำไยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ผลผลิตในช่วงใกล้เคียงกัน แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกลำไยไปยังตลาดรับซื้อใหญ่ที่สุดคือ จีน ได้ตามปกติ การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานฝีมือเฉพาะในการเก็บเกี่ยว คัดแยก บรรจุหีบห่อ ทำให้เกษตรกรต้องจ้างแรงงานในประเทศมาทดแทน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะนี้ลำไยเริ่มสุกแก่เต็มที่ ทำให้ต้องเร่งระบายผลผลิต แต่ยังมีอุปสรรคด้านการขนส่งที่ใช้เวลานาน เพราะด่านการค้าชายแดนเพิ่งเริ่มผ่อนคลาย ส่วนผู้ประกอบการชาวจีนยังไม่สามารถเดินทางมารับซื้อลำไยเพื่อนำเข้าโรงงานอบแห้งส่งกลับจีนได้โดยสะดวก

สำหรับเป้าหมายต้องการช่วยเหลือชาวสวนลำไยทุกครัวเรือน โดยเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562/2563 ซึ่งจะได้รับเงินไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว หรืออายุต้น 5 ปีขึ้นไป ระยะเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม รวม 5 เดือน ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยเร็ว

นอกจากนี้ ฟรุตบอร์ดยังมีมติช่วยเหลือชาวสวนลำไยด้านอื่น ๆ ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย