xs
xsm
sm
md
lg

“ศรีสุวรรณ”จี้ รมว.กษ.ตั้ง กก.สอบปลัดกระทรวงฯ เหตุละเลยลงโทษ ขรก.เกษตรน่าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับการร้องเรียนมาจากข้าราชการและประชาชนในจังหวัดน่านว่า มีข้าราชการระดับสูงในสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะเคยถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และต่อมาศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมามานานแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้าราชการระดับสูงคนดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ และเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ราชการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯไม่ได้มีคำสั่งลงโทษหรือให้ต้องออกจากราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการที่เป็นบุคคลล้มละลายนั้น เป็นลักษณะต้องห้ามที่จะรับราชการ ดังนั้นข้าราชการผู้ใดถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปของข้าราชการพลเรือน ตาม ม. 36 ข.(6) ซึ่ง ม.110(3) ของกฎหมายดังกล่าวยังบัญญัติให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตาม ม. 57 มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้

จากการตรวจสอบข้อมูลทางคดีของข้าราชการระดับสูงดังกล่าวพบว่า ถูกเจ้าหนี้คือธนาคารออมสินฟ้องร้องบังคับหนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 ต.ค.50 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ต.ค.51 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ล้มละลาย แต่ปรากฏในสำนวนคดีว่าข้าราชการดังกล่าวได้ปกปิดอาชีพของตนต่อศาลมาโดยตลอด ซึ่งชี้ให้เห็นพฤติกรรมในการหลบเลี่ยงการต้องความผิดในทางวินัยของข้าราชการ ทั้งๆที่เรื่องดังกล่าวเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปในสายงานข้าราชการเกษตรของจังหวัดระนอง ก่อนที่ข้าราชการคนดังกล่าวจะถูกย้ายให้มารับราชการจนเติบโตที่จังหวัดน่าน

ปรากฏการณ์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเป็นผู้ที่มีอำนาจตาม ม.57 ในการบรรจุแต่งตั้งหรือลงโทษข้าราชการในสังกัด ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ซึ่งกรณีดังกล่าวสมาคมฯจำตั้งนำความไปร้องเรียนต่อ รมว.กระทรวงเกษตรฯเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า เหตุใดจึงไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือมีการเอื้อประโยชน์ใดๆให้กับข้าราชการเกษตรระดับสูงของจังหวัดน่านรายดังกล่าว และหากไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรือไม่มีการลงโทษใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ สมาคมฯจะนำความยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อเอาผิดและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป