xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.งบฯ ปี 64 ตั้ง"สันติ พร้อมพัฒน์"เป็นประธาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง พร้อมด้วยนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แถลงว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ หลังจากนายอุตตม สาวนายน ลาออกจากประธานคณะกรรมาธิการฯ

สำหรับความคืบหน้าของการพิจารณานั้น คณะกรรมาธิการฯได้ใช้เวลาในการพิจารณาไปแล้ว 9 วัน 70 ชั่วโมง จาก 237 ชั่วโมง ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว 3 กระทรวง 2 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 7.2

ล่าสุด ได้พิจารณางบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นทุกหน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย โดยเป็นงบประมาณในส่วนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกรรมาธิการได้สอบถามงบประมาณโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ปัญหาไฟป่าและการลดหมอกควัน รวมทั้งสอบถามไปยังหน่วยงานว่ามีการดำเนินการตามโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมอย่างไร

ซึ่งทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงว่า มีการใช้งบประมาณในการรณรงค์ป้องกันการเผาป่าในที่โล่งและป้องกันไฟป่ารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการแก้ปัญหา ซึ่งจากการดำเนินการทำให้มีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 300 คน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ร่วมกันป้องกันไฟป่าและหมอกควันรวมถึงยังมีการสร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านและชุมชนต้นแบบปลอดการเผาอีก 45 แห่ง

นอกจากนี้ การพิจารณางบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในระบบตั๋วฉีก ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ โดยทางกรรมาธิการฯ มีข้อเสนอให้หน่วยงานติดตั้งระบบจัดเก็บค่าเข้าชมอุทยานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และควรจัดให้มีการซื้อตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า ซึ่งทางกรมอุทยานฯ ได้รับข้อเสนอไปพิจารณา

ขณะที่วันนี้ (22 ก.ค.) เป็นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 19 หน่วยงาน 2 กองทุน 1 แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก