xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.อนุมัติเงินกว่า 132 ล.สนับสนุนสถานพยาบาลรัฐสู้วิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วันนี้ (15 ก.ค.) ได้อนุมัติเงิน 132.498 ล้านบาท สนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ 77 แห่ง ต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 2.73 ล้านบาท โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ กรณีดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม วงเงิน 3.50 ล้านบาท โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติการต่อสู้ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี วงเงิน 4.30 ล้านบาท โครงการขอสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องมือแพทย์และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชร วงเงิน 1.60 ล้านบาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ วงเงิน 3.743 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสุรินทร์ วงเงิน 9 ล้านบาท โครงการเตรียมรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วงเงิน 6.15 ล้านบาท สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมการแพทย์ทหารบก วงเงิน 10.645 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม วงเงิน 9.13 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีวงเงิน 3.11 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เะ วงเงิน 3.90 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน 1.495 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง วงเงิน 3.10 ล้านบาท

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ จำนวน 1,294.979 ล้านบาท เพื่อต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมตลอดระยะเวลาที่ กสทช. เปิดยื่นขอรับการสนับสนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 กสทช. ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 307 แห่ง วงเงินรวม 1,097.631 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐนี้ กสทช. ใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ที่ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มาใช้สนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนคนไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน