xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.พอใจต่อการบริหารจัดการโควิด-19 ให้คะแนน 3.79 เต็ม 5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ COVID-19” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจำนวน 1,214 คน ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.พบว่า จากคะแนนเต็ม 5 ประชาชนพึงพอใจต่อภาพรวมการบริหารจัดการ COVID-19 ในด้านต่างๆ เฉลี่ย 3.79 ซึ่งแปลว่า มีความพึงพอใจมาก โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ได้ 4.23 คะแนน (ความพึงพอใจมากที่สุด) รองลงมา การบริหารจัดการควบคุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ 4.08 คะแนน (ความพึงพอใจมาก) การบริหารจัดการจัดการเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาให้กับประชาชน และการต่อต้านและป้องกันข่าวลวงได้ 3.43 คะแนนเท่ากัน (ความพึงพอใจมาก)

ขณะเดียวกันพบว่า ประชาชนร้อยละ 50.5 มีความกังวลมากถึงมากที่สุด ต่อการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในรอบ 2 ร้อยละ 49.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 76.7 ระบุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีส่วนต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 23.3 ระบุค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด