xs
xsm
sm
md
lg

กรมจัดหางานประกาศเงื่อนไขรับต่างด้าวเป็นกรรมกร-ขายของหน้าร้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน โดยแรงงานต่างด้าวที่จะทำงานดังกล่าวได้ จะต้องเป็นงานที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง หรือบันทึความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คนต่างด้าวและนายจ้างจะมีความผิด ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคนต่างด้าวจะมีความผิดตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท ก่อนผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างจะมีความผิดตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาล มีคำพิพากษาถึงที่สุด