xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อวงเงินกว่า 2 หมื่นล้าน ช่วยภัยแล้ง 3 โครงการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เงื่อนไขและดอกเบี้ยผ่อนปรน จำนวน 3 โครงการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ภัยแล้ง รวมวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการแรก สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 ปี นับจากวันกู้

โครงการที่สอง สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร/เครื่องมือ/เครื่องจักรการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ร้อยละ 4.50 ต่อปี) ชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้

โครงการที่สาม คือ สินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหา สร้าง/พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤต รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง วงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-2 (ร้อยละ 4.50 ต่อปี) ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ถึง 31 ธันวาคม 2563

ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตภัยแล้งแล้วจำนวนกว่า 30,000 คน จำนวนเงินกว่า 4,600 ล้านบาท