xs
xsm
sm
md
lg

มติเอกฉันท์! บอร์ดเอ็กซิมแบงก์ให้"พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา"นั่ง MD ต่อสมัยที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารเอ็กซิมแบงก์ มีมติเอกฉันท์ให้ต่อวาระนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งจะครบวาระ 4 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์ เป็นกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์ สมัยที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536

ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารงานของนายพิศิษฐ์ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้เอ็กซิมแบงก์มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตทั้งด้านสินเชื่อและการรับประกัน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจและบริการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยแม้ในภาวะวิกฤตต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเอ็กซิมแบงก์ โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง