xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง กำชับบูรณาการขับเคลื่อนแผนจัดสรรน้ำครอบคลุมทั้งระบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหน้าแล้ง ปี 2562/63 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีพื้นที่ประสบภัยแล้งอีกจำนวน 29 จังหวัด 162 อำเภอ โดยมีการประเมินน้ำต้นทุนและคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รวมทุกแหล่งน้ำ 29,357 ล้านลูกบาศก์เมตร มีแผนจัดสรรน้ำ 25,741 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งปี 2562/63 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ในพื้นที่ 44 จังหวัด จำนวน 2,041 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 1,626 โครงการ ดำเนินการแล้ว 715 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.21

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการวางแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2563 โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปวางแผนปรับการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงเห็นชอบหลักการ 8 มาตรการในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับฤดูฝนปี 2563

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการทำงานร่วมกัน เร่งติดตามขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ เน้นแก้ไขคุณภาพน้ำประปาและการแก้ภัยแล้งต้องมีเป้าหมายครอบคลุม ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อการรักษาระบบนิเวศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเน้นย้ำทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ทั้งการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้การแก้ปัญหาภัยแล้งเกิดความยั่งยืน