xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน"เซ็นปลดล็อก"เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง มาเก๊า"จากประเทศเขตติดต่อโรคอันตราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกประเทศเกาหลีใต้ และประเทศจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดโรคติดอันตรายกรณีโรคโควิด-19 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป