xs
xsm
sm
md
lg

สปส.จ่ายเงินผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 7 แสนราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วจำนวน 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563) และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงานอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้นายจ้างกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-form ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ด้วย เพื่อระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง