xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทานใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกปี 64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (10 พ.ค.63) เวลา 17.02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้าพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบราบ จากนั้น เจ้าหน้าที่แผนกศุภรัต อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ จากวัดระฆังโฆสิตาราม ให้ศีล จบแล้ว พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ไปยังโต๊ะบวงสรวง จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และอ่านโองการบวงสรวงปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ซึ่งจะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ในปี 2564 ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จบแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส โปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย เจ้าหน้าที่แผนกศุภรัต อาราธนาพระปริตร ประธานสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตาราม และพระสงฆ์เปรียญธรรม 9 ประโยค จากวัดต่าง ๆ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (คาถาพืชมงคล)

จบแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเทพมนตร์ โปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่เมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืช พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายพวงมาลัยและจุดเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ 2 องค์ อธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกทั้งหมด 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าว กข 43 พันธุ์ข้าว กข 6 และพันธุ์ข้าว กข 79 จำนวน 1,458 กิโลกรัม เข้าพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงามสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปี 2564 และพระราชทานให้แก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป