xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูก ในปี 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุสำหรับเพาะปลูก การนี้ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงโปรยดอกไม้ที่เมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 17.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบราบ จากนั้น เจ้าหน้าที่แผนกศุภรัต อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ จากวัดระฆังโฆสิตาราม ให้ศีล จบแล้ว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ไปยังโต๊ะบวงสรวง จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาและอ่านโองการบวงสรวงปลุกเสก เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ซึ่งจะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ในปี 2564

ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จบแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส โปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย เจ้าหน้าที่แผนกศุภรัต อาราธนาพระปริตร ประธานสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตาราม และพระสงฆ์เปรียญธรรม 9 ประโยค จากวัดต่างๆ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (คาถาพืชมงคล) จบแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเทพมนตร์ โปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่เมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืช พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายพวงมาลัยและจุดเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ 2 องค์ อธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าว กข 43 พันธุ์ข้าว กข 6 และพันธุ์ข้าว กข 79 จำนวน 1,458 กิโลกรัม เข้าพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชต่างๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปี 2564 และพระราชทานให้แก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป