xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ฯ แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์ จชต.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ อาคาร 2 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 8 คัน ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลาส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร สัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์ สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ พระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก และโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และนายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง