xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาขยายเวลาล็อกดาวน์ถึง 31 พ.ค. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จังหวัดสงขลา ขยายระยะเวลาการใช้บังคับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และคำสั่งจังหวัดสงขลา จำนวน 9 ฉบับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

สำหรับคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและคําสั่งจังหวัดสงขลา จํานวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย คําสั่งจังหวัดสงขลาที่ 2344/2563 เรื่อง การขยายเวลาปิดช่องทาง เข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 23/2563 เรื่อง การขยายเวลามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 24/2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นเวลาชั่วคราว คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 25/2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นเวลาชั่วคราว คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 26/2563 เรื่อง การขยายเวลาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 27/2563 เรื่อง การขยายเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณจําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจําหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 28/2563 เรื่อง การขยายเวลาตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) ในร้านสะดวกซื้อ คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 29/2563 เรื่อง การขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และคําสั่งคณะกรรมการคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 30/2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว