xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมแลกเงินวอนรัฐเยียวยา โอด! นักท่องเที่ยวหาย กระทบธุรกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมชาย พิพัฒน์นันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอการแพร่ระบาด เช่น ปิดห้างสรรพสินค้า ปิดน่านฟ้า ห้ามบุคคลจากทั่วโลกเดินทางเข้าไทย ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว จึงกระทบต่อธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวโดยตรง เช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรม

ทั้งนี้ จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่มีรายได้ เนื่องจากไม่มีลูกค้า ผู้ประกอบการต้องรับความเสี่ยงจากการถูกปิด หรือต้องหยุดทำการชั่วคราว สวนทางกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังคงอยู่ ทั้งค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าความเสี่ยงของค่าเงินที่ผันผวนหนักอย่างไร้การควบคุม ประกอบกับที่รัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งปิดกิจการธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนที่ยังเปิดดำเนินการ และส่วนที่ต้องปิดตัวลง

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอถึง ศบค. ให้พิจารณาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเป็นกรณีเร่งด่วนในเรื่องต่างๆ เช่น ชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากภาคประกันสังคม ขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภธ40) ขอพิจารณาให้สินเชื่อระยะสั้นโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ขอให้กำหนดมาตราการให้ผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีโอกาสได้รับสินเชื่อในการประกอบธุรกิจได้มากขึ้น เพื่อให้มีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ

ขณะเดียวกัน ขอให้เร่งพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโอนเงิน และเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเร็ว โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาเรื่องที่ยื่นร้องขอใบอนุญาตที่คั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายได้มีโอกาสในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตได้แล้ว แต่ยังขาดระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ขอให้เร่งรัดออกระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ได้มีโอกาสได้รับการเยียวยาในการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องได้บ้าง