xs
xsm
sm
md
lg

พรุ่งนี้ชง ครม.ลดค่าไฟฟ้า ครอบคลุม 20 ล้านครัวเรือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงผลการประชุมร่วมกับ 3 การไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการหารือการปรับลดค่าไฟฟ้า ซึ่งโดยเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครอบคลุมประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งหมด 20 ล้านครัวเรือน หลังจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพราะความร่วมมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ การทำงานที่บ้าน โดยการช่วยเหลือจะครอบคลุม 3 เดือน คือ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม แยกการช่วยเหลือ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ครัวเรือนประเภท 1.1 ที่ใช้มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย มีประมาณ 10 ล้านครัวเรือน จะขยายการใช้ไฟฟ้าฟรีจาก เดิม 90 หน่วยต่อเดือน เป็น 150 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม และครัวเรือนประเภท 1.2 ที่ใช้มิเตอร์มากกว่า 5 แอมป์ขึ้นไป มีการช่วยเหลือครอบคลุมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยคำนวณค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเดือนฐาน เมื่อหักลบค่าไฟฟ้าต่อเดือนแต่ละหน่วยที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ จะมีส่วนลดค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

กรณีใช้ไฟฟ้าคิดเป็นหน่วยเทียบแต่ละเดือนกับเดือนกุมภาพันธ์ หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย เมื่อหักเทียบกับกุมภาพันธ์แล้ว ส่วนเกินนี้จะไม่มีการคิดค่าไฟฟ้า เป็นการใช้ฟรี เช่น กรณีเดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แล้วเดือนมีนาคม ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ในส่วนเพิ่ม 100 หน่วยนี้ จะใช้ไฟฟ้าฟรี แต่ยังคงจ่ายในส่วน 300 หน่วย ตามเกณฑ์เดิม โครงสร้างอัตราก้าวหน้า

กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ค่าไฟส่วนนี้จะได้ส่วนลดร้อยละ 50 เช่น กรณีเดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แล้วเดือนมีนาคม ใช้ไฟฟ้า 900 หน่วย จำนวนหน่วยที่เพิ่ม 600 หน่วยนี้จะได้ส่วนลดร้อยละ 50 ส่วน 300 หน่วยก็จะจ่ายตามเกณฑ์เดิม โครงสร้างอัตราก้าวหน้า

กรณีใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์แล้ว หน่วยที่เพิ่มจะได้ส่วนลดร้อยละ 30 เช่นกรณีเดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แล้วเดือนมีนาคม ใช้ไฟฟ้า 3,100 หน่วย ในส่วนต่างที่เพิ่ม 2,800 หน่วย จะได้ส่วนลดร้อยละ 30 ส่วน 300 หน่วยแรกก็จะจ่ายตามเกณฑ์เดิม

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ภาพรวมทั้งหมดเป็นการช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19 โครงการทำงานที่บ้าน โดยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ แล้ว กกพ.หารือรายละเอียดแล้วคืนเงินค่าไฟฟ้าในเดือนถัดๆ ไป โดยทั้งหมดคิดเป็นหน่วยไฟฟ้า ส่วนวงเงินที่จะช่วยเหลือเป็นเท่าใด ทาง กกพ.จะหารือในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากการขยายค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือน ประเภท 1.1 เดิมใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ก็เป็น 90 หน่วยต่อเดือน รวมทั้งการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้า 3 เดือน คือ มีนาคม-พฤษภาคม ในสัดส่วนร้อยละ 3