xs
xsm
sm
md
lg

อย.ประกาศเพิกถอนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ต่ำกว่า 70%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอางและต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย.จึงได้เพิกถอนใบรับจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าวตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

รองเลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่า ประชาชนทั่วไปหรือผู้ขาย หากต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ข้างต้นให้ส่งคืนผู้ที่ท่านซื้อมา หรือหากจะขายให้ขายคืนกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ถูกเพิกถอนหรือผิดกฎหมายได้ที่ https://s.oryor.com/864dd4