xs
xsm
sm
md
lg

อย.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง"กัญชง"ผ่านเว็บไซต์ ถึง 5 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ... ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำขึ้นรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 และในวันนี้ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ ถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชงเพื่อนำไปผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ รวมถึงการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เส้นใย สิ่งทอ ฉนวนกันความร้อน

ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุม รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และ www.lawamendment.go.th จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งหลังจากนี้ อย. จะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมด เพื่อปรับปรุงให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษดำเนินการตามขั้นตอน แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ