xs
xsm
sm
md
lg

เสนอเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้พิการรายละ 1,000 บาท พักหนี้ 1 ปี เยียวยาผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อาจได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีความห่วงใยผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ จึงมีมติเห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือ ได้แก่

การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2 ล้านกว่าคนทั่วประเทศ รายละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้เงินโอนตรงเข้าบัญชีในเดือนเมษายนนี้

การพักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากเดือนเมษายน มีจำนวนลูกหนี้ 1.34 แสนราย มูลหนี้ 3,800 ล้านบาท

นอกจากนี้ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนมติในการเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1,000 บาท แก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทุกคนทั่วถึง 2 ล้านคน แม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน ให้อนุกรรมการฯ ปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนฯ ให้ผู้พิการกู้ได้ รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ 1 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท