xs
xsm
sm
md
lg

ผู้โดยสารรถไฟ-รถไฟฟ้าข้ามเขตจังหวัด ต้องกรอกแบบคำถามสุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งทางรางออกมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้โดยสารรถไฟฟ้าข้ามเขตจังหวัดกทม.-นนทบุรี ( MRT) และรถไฟระหว่างจังหวัด ต้องตอบแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8 คค) โดยแจ้งชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทาง และระบุที่พักปลายทางหรือข้อมูลด้านสุขภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร โดยจะเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป