xs
xsm
sm
md
lg

ศาลยุติธรรมเปิดระบบ CIOS ยื่นส่ง-รับคำคู่ความ หวังป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศด่วนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยประการหนึ่ง ที่ทำให้การแพร่กระจายของโรคดังกล่าว คือการที่ประชาชนจำนวนมากมารวมกันในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับพันธกิจศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากลแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ประกอบกับนโยบาย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาข้อ 3 นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมการพิจารณาพิพากษาคดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัดสำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ จึงเห็นสมควรให้มีการให้บริการการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารผ่านระบบ CIOS

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบ CIOS และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานร่วมกับการใช้งานระบบโดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มให้บริการคู่ความทาง https://cios.coj.go.th ตั้งแต่วันนี้ (27 มี.ค.) เป็นต้นไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบได้ที่ http://cios.coj.intra