xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานตั้งศูนย์จัดหางาน Part-time หวังแก้ปัญหาว่างงานจากโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งประสบปัญหาด้านการส่งออก ไม่มีคำสั่งซื้อ หรือขายสินค้าไม่ได้ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจ้างงานเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time เพื่อลดค่าใช้จ่ายองค์กรและรักษาองค์กรไว้ให้นานที่สุด โดยมอบกรมการจัดหางานหาแนวทางบรรเทาปัญหาดังกล่าว

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน ประกอบกับด้วยรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรับงานอิสระที่นายจ้างสามารถกำหนดเวลาทำงานได้เป็นบางช่วงเวลาที่มีคำสั่งซื้อมากขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part-time รองรับความต้องการของคนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยทำหน้าที่ติดต่อประสานงานนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความต้องการจ้างงานในรูปแบบ Part-time เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม กับประชาชนที่ต้องการทำงานในลักษณะ Job Sharing ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน และให้บริการจัดหางานส่งตัวผู้ที่ต้องการมีงานทำให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการตามความต้องการ ตลอดจนมีการติดตามผล โดยเบื้องต้น ศูนย์ฯ จะตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน และส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด2 กรมการจัดหางาน