xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติค่าธรรมเนียมบนทางด่วนพิเศษ หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงวันนี้ (11 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษ หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ระยะทางทั้งสิ้นรวม 196 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2563 นี้

สำหรับโครงการพิเศษระหว่างเมืองสายนี้ เป็นโครงการที่มีการควบคุมทางเข้า-ออกแบบสมบูรณ์ ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรเข้า-ออกได้ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานตามที่กรมทางหลวงกำหนดทุกด่าน และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ 1.ด่านบางปะอิน 2.ด่านวังน้อย 3.ด่านหินกอง 4.ด่านสระบุรี 5.ด่านแก่งคอย 6.ด่านมวกเหล็ก 7.ด่านปากช่อง 8.ด่านสีคิ้ว และ 9.ด่านขามทะเลสอ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า กับค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง เช่น รถ 4 ล้อ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร รถ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อกิโลเมตร และรถเกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร โดยจะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี โดยพิจารณาจากเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค และโครงการหรือบริการสาธารณะประเภทอื่น และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศ

อย่างไรก็ตาม โครงการทางด่วนพิเศษ หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้ว 80 - 90 เปอร์เซ็นต์