xs
xsm
sm
md
lg

'ลุงอัศวิน'มอบโอวาทวันเด็กฯ ย้ำยึดมั่นคุณงามความดี ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ เป็นพลังสำคัญพัฒนาชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และในโอกาสนี้ได้เปิดห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เด็กนักเรียนได้เยี่ยมชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และด้วยความตระหนักดีว่าเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน อนาคตอยู่ที่ตัวของเรา ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพฯ และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป