xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดกองทุนหมู่บ้านฯ เห็นชอบพักชำระหนี้-ส่งเสริมสวัสดิการกองทุนฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2/2562 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการหารือโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้และส่งเสริมสวัสดิการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กองทุนฯ และหนุนเสริมความต่อเนื่องของโครงการประชารัฐในระดับชุมชน กลุ่มเป้าหมายโครงการพักหนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ต้องการพักชำหนี้โดยสมัครใจ มีประวัติชำระหนี้ที่ดี หรืออาจประสบปัญหาทำให้ชำระหนี้ไม่ได้ พักหนี้เงินต้น 1 ปี แต่ยังคงจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอ และกลุ่มที่ไม่ต้องการพักชำระหนี้ จะมีมาตรการเพื่อเป็นแรงจูงใจ เช่น ลดดอกเบี้ย

ขั้นตอนจากนี้จะไปเตรียมจัดทำมาตรการสนับสนุน และทำให้สมาชิกกองทุนฯ มีความแข็งแรง ดังนั้น ต้องมีกระบวนการบ่มเพาะอบรมสนับสนุนการประกอบอาชีพได้ด้วย โดยปัจจุบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีกระบวนการต่างๆ รองรับแล้ว หลังจากนี้ กองทุนฯ จะประกาศแนวทางการพักชำระหนี้ และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป