xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ เตรียมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับกลุ่มละเมิดสิทธิมนุษยชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น.โดยมีวาระพิจารณาญัตติที่ค้างการพิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวม 3 ญัตติ คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและศึกษา ติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน ที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นผู้เสนอ , เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ เป็นผู้เสนอ และเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง เสนอโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ