xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ" ระบุหากจะดึงเงิน สปส.ปล่อยกู้ ต้องแก้กฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้ประกันตนได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ ว่า ไม่ทราบรายละเอียด เรื่องนี้จะต้องถามสำนักงานประกันสังคมว่าทำได้หรือไม่ ตนไม่ทราบ และไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะถ้านำเข้าตนต้องทราบรายละเอียด ซึ่งหากจะมีการใช้เงินกองทุนประกันสังคม จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้หรือไม่ ยังตอบไม่ถูก หากติดเรื่องข้อกฎหมาย คณะรัฐมนตรีก็ไม่สามารถอนุมัติได้ แต่เข้าใจว่าที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคมว่าสามารถนำเงินมาใช้ได้หรือไม่ รวมถึงวิธีการใช้ว่าจะต้องใช้อย่างไร ทางกระทรวงฯ ก็คงจะมีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่สามารถทำได้ เพราะหากจะทำจะต้องแก้กฎหมาย