xs
xsm
sm
md
lg

ถูกเลิกจ้าง ใช้สิทธิรับเงินว่างงาน "ประกันสังคม" ได้ รับ 50% ของค่าจ้าง 180 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกันสังคม แจงผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับสิทธิเงินทดแทนว่างงานได้ 50% ของค่าจ้าง 180 วัน แต่หากลาออกหรือสิ้นสุดการจ้าง จะได้รับ 30% ของค่าจ้างนาน 90 วัน พร้อมแนะวิธียื่นขอรับสิทธิ

วันนี้ (15 พ.ย.) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีสถานการณ์เลิกจ้างในปัจจุบัน ว่า หากผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง หรือว่างงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนในระหว่างว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน โดยมีเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน ทั้งนี้ ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์ว่างงาน ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เพียงใช้เลขบัตรประชาชน ในการลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน พร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รหัสผ่าน เพื่อใช้งานระบบฯ

นายทศพล กล่าวว่า เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศที่ท่านสะดวก ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิต้องรายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขึ้นทะเบียน และรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางาน สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...