xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ประชุมพัฒนา ศก.และสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างก่อนถก ครม.สัญจร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ช่วงเช้าวันนี้ (12 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ก่อนที่จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1 จ.ราชบุรี-กาญจนบุรี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงิน 13,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม 5,420 ล้านบาท

ด้านกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอที่ประชุมพิจารณาการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 โดยกำหนดประกันครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ หรือไม่เกิน 100 ตัน ให้กับมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ราคาประกันที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม วงเงินงบประมาณรวม 9,442 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 5.23 แสนครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะสามารถเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกให้กับเกษตรกรได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยจะจ่ายเป็นงวด รวม 6 งวด จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ