xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ-พบปะเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.ศรีสะเกษ โดยในเวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงคลุมชุดตู้อบข้าวเปลือก ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งพบปะกลุ่มเกษตรกร และเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินงาน ต่างๆ อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการ Fair Trade ของผู้ค้าที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กิจกรรมการดำเนินงานของ Young Smart Famer จังหวัดศรีสะเกษ และกิจกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเกษตร

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ในเวลา 14.15 น.