xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ DSI ว่าด้วยดำเนินการหมายจับในคดีพิเศษ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับหมายจับในคดีพิเศษ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเกี่ยวกับ การดำเนินการตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 33 และข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหมายจับในคดีพิเศษ และถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน
 
ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับหมายจับในคดีพิเศษ ซึ่งการยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับ ให้ผู้รับผิดชอบหมายจับดำเนินการ บันทึกข้อมูลคำร้องผ่านระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหมายจับระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับดีเอสไอและให้ผู้ร้องขอนำคำร้องและเอกสารประกอบไปยื่นต่อศาลที่ขอให้ ออกหมายจับด้วย และให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการ ประกาศสืบจับและดำเนินการตามหมายจับ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร ให้แก่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการประกาศสืบจับ
 
นอกจากนี้ ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว เพื่อดำเนินการตามหมายจับ และในกรณีผู้ต้องหา ตามหมายจับมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยจัดส่งเอกสาร ให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเพื่อดำเนินการตามหมายจับ ในกรณีหมายจับที่ศาลได้ออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายใน 180 วันให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบแจ้งผู้อำนวยการ ทะเบียนกลาง โดยให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ สอบถาม ผลการดำเนินการตามหมายจับไปยังผู้รับผิดชอบหมายจับหรือคณะพนักงานสอบสวนผู้หนึ่งผู้ใด ที่รับผิดชอบ ภายใน 7 วัน ส่วนกรณีจับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้ รายงานผล การจับกุมต่อศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วัน