xs
xsm
sm
md
lg

"ผู้ว่าฯ อัศวิน"เซ็นคำสั่ง"อำนวย นิ่มมะโน"พ้นรองผู้ว่าฯ กทม.ชี้มีหลายภารกิจต้องทำ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2650/2560 ให้ รองผู้ว่าฯ กทม. และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง รองผู้ว่าฯ กทม. ตามที่ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3178/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 แต่งตั้ง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3181/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 แต่งตั้ง พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.

เนื่องจาก พล.ต.ท.อำนวย มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม และปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอื่นๆ ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติราชการให้แก่ กทม. น้อยลง ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของ กทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49(3) และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี จึงให้ พล.ต.ท.อำนวย พ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. และ พล.ต.ท.ชินทัต พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. และแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.ชินทัต เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2651/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. โดยแต่งตั้งให้ นายโกสิน เทศวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...