xs
sm
md
lg

สปท.เห็นชอบรายงานการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. วันนี้ (17 ก.ค.) มีการพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่อง "การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน"

นายประยูร เชี่ยววัฒนา กรรมาธิการ เสนอรายงานว่า ที่ผ่านมาประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้นกรรมาธิการจึงเสนอให้ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาสนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเพียงพอ และมีเสถียรภาพ

ขณะที่นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ สมาชิก สปท. กล่าวว่า รัฐบาลต้องผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกให้ได้ รัฐบาลต้องลงทุนด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อการวิจัยและพัฒนามากขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำการวิจัยและพัฒนา เพื่อการผลิตสินค้าใหม่ด้วยการใช้มาตรการทางภาษีเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างอนาคตให้แก่คนไทยที่เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้นักเรียนทุนที่เรียนจบมาแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะที่ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สนับสนุนข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ ซึ่งจะต้องพัฒนาด้านกำลังคน ทั้งกำลังคนด้านการผลิต และกำลังคนด้านการวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามการทำงานจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหา และความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุม สปท.เห็นชอบ 149 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี โดยคณะกรรมาธิการจะนำข้อคิดเห็นที่สมาชิกได้เสนอแนะไปปรับปรุง และส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...