xs
xsm
sm
md
lg

"จิรชัย"มอบนโยบาย ปี 60 สคบ.มุ่งบูรณาการการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหาผู้บริโภค

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองในปีหน้า มีประเด็นสำคัญ คือ ให้บูรณาการการทำงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานระดับกระทรวงทั้ง 19 กระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงให้รักษามาตรฐานการบริการในศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการได้รับความสะดวก เชื่อมั่น และพึงพอใจ

สำหรับปัญหาการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในฐานะผู้บริโภคเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และปัจจุบันได้ขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างถาวร ขณะเดียวกัน ประชาชนสามารถช่วยเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง เมื่อพบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน สคบ. 1166
กำลังโหลดความคิดเห็น...