xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.เร่งผลักดันแผนแม่บท-แผนฯพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 237 โรงงาน จังหวัดสระแก้ว 23 โรงงาน จังหวัดตาก 426 โรงงาน และจังหวัดตราด 58 โรงงาน โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับพื้นที่ของทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้ได้แนวทางครอบคลุมทั้ง 5 มิติ อาทิ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ผลักดันให้สถานประกอบกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และเติบโตไปด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้ภายในปลายปีนี้ เพื่อเดินหน้าได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...