xs
xsm
sm
md
lg

สบส.วางระบบป้องกันปัญหาใช้ใบรับรองปลอมเปิดสถาบันอบรมนวด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.ต.นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สบส.ได้วางระบบการป้องกันปัญหาการลักลอบใช้ใบรับรองคุณวุฒิปลอม ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร สำรวจสถานประกอบการฯที่ได้รับอนุญาต จำนวนผู้ให้บริการที่ยังไม่ผ่านการอบรม และสำรวจสถาบันทั้งรัฐและเอกชนที่เปิดหลักสูตรสอนนวดและวิทยากร เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล พร้อมจัดทำหลักสูตรผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ 13 หลักสูตร ซึ่งขณะนี้ สบส.เร่งเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 ตามกฎหมายฉบับนี้ สถานบริการที่จะผ่านการตรวจและออกใบอนุญาตให้ประกอบการได้ ต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนด 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสถานที่ 2.ด้านบุคลากร 3.ด้านบริการ 4.เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และ 5.ความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ให้บริการกำหนดให้ทุกคนต้องมีใบรับรองคุณวุฒิ ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันที่ สบส.ให้การรับรอง ถือเป็นใบเบิกทางเพื่อประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ในห้วงระหว่างที่รอกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ สบส.ได้เร่งจัดทำฐานข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกได้ฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และบุคลากรที่ผ่านการอบรม และยังไม่ผ่านการอบรมมาตรฐาน และส่วนที่ 2 คือฐานข้อมูลของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมหรือจัดการเรียนการสอน และวิทยากรประจำ โดยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และ กทม.ดำเนินการสำรวจ เพื่อควบคุมมาตรฐานโดยเฉพาะสถาบันที่ฝึกอบรมจะต้องจัดการเรียนการสอนจริง เพราะที่ผ่านมา สบส.ได้รับทราบข้อมูลว่า บางแห่งขายใบวุฒิบัตร จ่ายแค่เงิน แต่ไม่ต้องเข้าเรียนจริง ซึ่งหากไม่มีการคัดกรองมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพดี หากตรวจพบว่าสถาบันใดมีการขายใบสุทธิปลอม หรือใบรับรองจะลงโทษทันทีทั้งสถาบัน และผู้ที่ใช้หลักฐานปลอมด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...