xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.หนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แนะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลับสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,341 คนจากทั่วประเทศ ที่มีต่อการปฏิรูปประเทศไทย ณ วันนี้ โดยประชาชนร้อยละ 82.10 เห็นว่าการปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ร้อยละ 78.67 เห็นว่าควรแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง ร้อยละ 78.08 เห็นว่าควรแก้ปัญหาอย่างตรงจุด มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ขณะที่ร้อยละ 64.80 ระบุต้องมีผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ซื่อสัตย์ อดทน และร้อยละ 58.99 มองว่าการปฏิรูปประเทศไทยเป็นไปได้ยาก ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม เพราะยังมีความขัดแย้งอยู่มาก

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 56.70 เห็นว่าควรปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะมีการเลือกตั้ง เพราะบ้านเมืองมีปัญหาหลายด้าน ควรจะแก้ปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จะได้มีความพร้อม และไม่เกิดปัญหาภายหลัง บ้านเมืองจะได้เดินหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ส่วนประชาชนร้อยละ 22.46 เห็นว่าการปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้งควรทำไปพร้อมๆ กัน เพราะการปฏิรูปประเทศต้องใช้เวลานาน อีกทั้งการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ขณะที่ร้อยละ 20.84 เห็นว่าควรเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปประเทศ เนื่องจากอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อลดความขัดแย้งในบ้านเมือง ได้รัฐบาลที่มาจากการตัดสินใจของประชาชน และเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย

สำหรับการปฏิรูปประเทศที่ประชาชนเห็นว่าควรดำเนินการก่อน 5 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิรูปด้านการเมือง ร้อยละ 77.78 ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 76.86 ปฏิรูปด้านการศึกษา ร้อยละ 72.18 ปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 69.57 และปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ร้อยละ 62.49

นอกจากนี้ วิธีการที่จะทำให้การปฏิรูปได้ผลดี ร้อยละ 76.44 ระบุ ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 70.40 ระบุ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ร้อยละ 68.16 ระบุ การมีกฎหมายที่ยุติธรรม เข้มงวด เสมอภาคกัน ร้อยละ 66.82 ระบุ ให้คนดีคนเก่งเข้ามาบริหารประเทศ ไม่คดโกง และซื่อสัตย์ และร้อยละ 54.88 ระบุ จัดการเลือกตั้ง มีความเป็นประชาธิปไตย

ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกถึงนายกรัฐมนตรีกรณีการปฏิรูปประเทศ ร้อยละ 72.86 อยากให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ร้อยละ 68.67 อยากให้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพ มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ ร้อยละ 65.41 อยากให้ปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจของประเทศก่อน ร้อยละ 59.23 อยากให้มีแนวทางในการปฏิรูปที่ชัดเจน ทำตามนโยบายที่วางไว้ และร้อยละ 57.60 อยากเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรี ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...