xs
xsm
sm
md
lg

"วันชัย เต็ง"! เปิดโผ 5 ผู้สมัครเข้ารอบสุดท้ายสรรหาผอ.ไทยพีบีเอส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เมื่อวานนี้ (7 ม.ค.2559) นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอสเปิดเผยว่ากรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครและกลั่นกรองให้เหลือ 5 คน โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ดังนี้

1. ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ
2. นายสุระ เกนทะนะศิล
3. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
4. นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
5. นายกฤษดา เรืองอารีรัชต์

ทั้งนี้ ผู้สมัคร 13 คน ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยใช้เวลาคนละ 30 นาที ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือ 5 คน หลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะนำรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของทั้ง 5 คน เสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการไทยพีบีเอส โดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสจะประชุมในวันที่ 14 ม.ค.2559 เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตรองผู้อำนวยการไทยพีบีเอส เมื่อเปรียบกับผู้สมัครรายอื่น ถือเป็นอดีตคนในองค์กร จึงทำให้ทราบขั้นตอนปฏิบัติของระบบการทำงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

สำหรับผู้สมัครทั้ง 13 คนที่แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาวานนี้ (7 ม.ค.) ได้แก่
1.นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
2.ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ
3.นายสุระ เกนทะนะศิล
4.นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
5.นายวีระยุทธ โชคชัยมาดล
6.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
7.นายสะหะศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ
8.นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
9.นางสุวรรณา บุญกล่ำ
10.นายสุรภากร ศรีวุฒิวงศ์
11.นายธนกร ศรีสุขใส
12.นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
13.นายยุทธนา วรุณปิติกุล

การสรรหาผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคนใหม่มีขึ้นหลังจากคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสัญญาจ้าง นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผอ.ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558 โดยชี้แจงว่านายสมชัยได้กระทำผิดสัญญาจ้าง เรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายทุกสามเดือน การเลิกจ้างผู้อำนวยการไทยพีบีเอสครั้งนี้ มีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ้นจากตำแหน่งตามวาระของผู้อำนวยการด้วย ส่วนคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งทันที ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...