xs
xsm
sm
md
lg

สนช.พิจารณาเรื่องด่วนสำคัญ 6 เรื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดสมาชิกประชุมเวลา 10.00 น. พิจารณาเรื่องด่วนสำคัญ 6 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ... จากนั้น จะพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
กำลังโหลดความคิดเห็น...