xs
xsm
sm
md
lg

มติครม.แต่งตั้งตำแหน่งสำคัญ "อำพน"นั่งประธานบอร์ดธปท.ต่อ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้นในวันนี้ (9 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด และพลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายอนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

เรื่อง ขอเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

เรื่อง การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายภิญโญ ทองชัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานกรรมการ และนางจิราวรรณ แย้มประยูร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระแล้ว ดังนี้ 1. ผู้แทนจากสถาบันหรือองค์การ 1.1 นายอาคม เวพาสยนันท์ ผู้แทนสมาคมนักผังเมืองไทย 1.2 นายอิสระ บุญยัง ผู้แทนสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 2. กลุ่มบุคคลผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 2.1 นายปกิต พัฒนกุล ผู้มีคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2.2 นายศักดา ทองอุทัยศรี ผู้มีคุณวุฒิด้านการวางผังเมืองและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แทน
กำลังโหลดความคิดเห็น...