xs
xsm
sm
md
lg

พบพืชชนิดใหม่ของโลกที่สตูล ตั้งชื่อ “เฉลิมพระเกียรติ” เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักวิจัย มช. พบพืชชนิดใหม่ของโลกที่สตูล ตั้งชื่อ “เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
นักวิจัย มช. ค้นพบกระดังงาดอกสวยชนิดใหม่ของโลกที่อุทยานธรณีโลกสตูล ตั้งคำระบุชนิด “chalermprakiat” และชื่อไทย “เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

คณะผู้วิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.อานิสรา ดำทองดี นักวิจัยหลังปริญญาเอก พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง และ อาจารย์ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.ฉัตรธิดา วิยา นักวิชาการ สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายอรุณ สินบำรุง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธานี ใจสมุทร สังกัดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาญ และนายกิติศักดิ์ ฌานธำรง นักวิจัยอิสระ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพรรณไม้วงศ์กระดังงา (Annonaceae) ในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู
ทั้งนี้จากการวิจัยดังกล่าวได้พบพืชชนิดใหม่ของโลกในวงศ์กระดังงาจากจังหวัดสตูล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Orophea chalermprakiat Damth., Chanthamrong & Chaowasku ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Phytotaxa เล่มที่ 658 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 296-300 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดย คณะผู้วิจัยได้ตั้งคำระบุชนิดว่า “chalermprakiat” และตั้งชื่อไทยว่า “เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

เฉลิมพระเกียรติ พืชชนิดใหม่ของโลก
ต้น “เฉลิมพระเกียรติ” มีลักษณะเด่นคือ เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร กลีบดอกมีสีครีม กลีบชั้นในประกบกัน ปลายกลีบแยกออก โคนกลีบคอดเรียว จึงเกิดช่องเปิดระหว่างกลีบ ทำให้เห็นเกสรเพศผู้และเพศเมียอย่างชัดเจน พืชชนิดใหม่นี้พบขึ้นในหลุมยุบภายในถ้ำทะลุ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย

เฉลิมพระเกียรติ พืชชนิดใหม่ของโลก
“เฉลิมพระเกียรติ” เป็นพืชหายาก พบเพียง 15-20 ต้น ควรมีมาตรการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ การค้นพบพืชชนิดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสนับสนุนการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยก่อนที่สิ่งมีชิวิตที่รอการค้นพบจะสูญพันธุ์ไปก่อน อนึ่ง สามารถพัฒนาต้นเฉลิมพระเกียรติเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ เนื่องจากมีทรงพุ่มสวย และมีดอกรูปทรงสวยงาม นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นพืชสมุนไพรต่อไป

เฉลิมพระเกียรติ พืชชนิดใหม่ของโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น