xs
xsm
sm
md
lg

ไม้ยูคาลิปตัส

พณ.หารือแนวทางนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
พณ.หารือแนวทางนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งทุกหน่วยงานเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืน
 

ทันเหตุการณ์